ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

html_linksΟι διατάξεις που θα βρείτε στις ιστοσελίδες αυτές είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κ.λπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.

 

 Κανονισμός  λειτουργίας Σχολείων 

 Κατάργηση  Γραφείων Π.Ε. (Φ.350/63/128632/Δ1/9-11-2011) Νόμος  1304, ΦΕΚ 144/Τ. Α΄/7-12-1982 (Κατάργηση επιθεωρητών, Δομή – Διοίκηση –  Λειτουργία Γραφείων  Π.Ε.,  Θεσμός Σχολ. Συμβούλων, Ιδρύσεις Δ/νσεων Π.Ε. και Γραφείων Π.Ε). Νόμος 1264/1982 (ΦΕΚ  79/Α΄/1-6-1982) Εκδημοκρατισμός Συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές  ελευθερίες.

*Αρμοδιότητες Νομαρχ. Αυτ/σης που περιήλθαν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα ασκούνται από  Δ/νσεις-Γραφεία Π.Ε. (Ν. 2817/2000/άρθρο14/παρ.29).  *  Μεταβίβαση στις Νομαρχ. Αυτ/σεις αρμοδιοτήτων που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση  (Π.Δ. 161/23-6-2000 -ΦΕΚ145/Τ.Β΄/2000)  * Μεταβίβαση  δικαιώματος υπογραφής διοικ. πράξεων στους Δ/ντές – Προϊστ. Πρωτοβ. Εκπ/σης για  άσκηση αρμοδιοτήτων που παραχωρήθηκαν με το Ν. 2817/2000/άρθρο 14/παράγρ.19.  (Υ.Α. ΣΤ5/56/13-11-2000 – ΦΕΚ1409/Τ.Β΄/17-11-2007). 

ΝΟΜΟΣ 1894/1990   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛ.  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (συγκεντρωμένη σχετική νομοθεσία.) Νόμος 3463/2006, ΦΕΚ 114/Τ.  Α΄/2006  Κύρωση κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν.Π.Δ.Δ.:άρθρα  239,240,241,242,243). Εγκύκλιοι   σχετικές  με  την μεταβίβαση των σχολ. περιουσιών. Μεταβίβαση Σχολ. Περιουσίας σε Ο.Τ.Α. (Κ.Υ.Α. ΣΤ/13/22-12-2-1993/ΦΕΚ 40 -Τ.  Β΄-1994). Προθεσμία  μεταβίβασης σχολ. περιουσιών. ( Άρθρο 274  Ν. 3463/2006)

 Αρμοδιότητες  Δήμων σχετικές με  τη λειτουργία των Σχολικών μονάδων (πλημμελής  φοίτηση μαθητών, παραχώρηση σχολικών κτιρίων, σχολικές επιτροπές, κανόνες  υγιεινής, εμβολιασμοί, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, διακοπή μαθημάτων,  τηλεφωνικές συνδέσεις, μεταφορές μαθητών), παρ.4/άρθρο 94/Ν.3852-2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ ( ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)  Χρήση  αίθουσας τελετών-Πολλαπλών Χρήσεων ( 112655/Γ4/6-10-2010/ΔΝΣΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (άρθρα 94, 186   Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ. Α΄/2010)

 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  ( Ν.1566/1985, Ν.2621/1998, ΦΕΚ  1174/1998)

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α      Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Α.Φ.Μ.  Σχολικών  μονάδων -Σχολικών Επιτροπών (1999) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Σύσταση -Λειτουργία –  Διοίκηση Σχολικών Επιτροπών ( Αποσπάσματα Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων και  Κοινοτήτων άρθρο 282-αποζημίωση μελών σχ. επιτροπών).  Εκτέλεση έργων  επισκευής και συντήρησης σχολ. κτιρίων από τις σχολ. επιτροπές (ΦΕΚ 217/1995,  Υ.Α. 13172/17-3-1995). ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  (Ν.2621/1998) 

 Υλοποίηση  του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου (Φ.11.1/175/Γ1/116/8-2-2000/ΥΠΕΠΘ)  Υλοποίηση  του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου  (Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999/ΥΠΕΠΘ)  Αγωγή  Υγείας – Σχολικοί Τροχονόμοι ( 39975/γ1/13-4-2007/ΥΠΕΠΘ)  ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ- ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ     ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (4-3-2008) 

Συντομογραφία  τίτλου Υ.ΠΑΙ.Θ.  ( 101341/ΣΤ5/23-7-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ.)  Τύπος  και περιεχόμενο σφραγίδων (19421/ΣΤ5/22-2-2012/Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) Τύπος  σφραγίδων Δημοσίων Αρχών (Ν.48/1975, περί Εθν.  Σημαίας,  Εμβλήματος της Ελλ. Δημοκρ., όρκος δημ. υπαλλήλων)  Αλλαγή  τίτλου Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 2234/Β΄/7-10-2009)  Συντομογραφία  τίτλου Υπ. Παιδείας  Δ. Β. Μ. Θ.(ΦΕΚ 152/Β΄/17-2-2010) Τύπος και περιεχόμενο σφραγίδων (ΣΤ5/27/12-5-2000/ΥΠΕΠΘ  &  82045/ΣΤ/5/10-8-2006/ΥΠΕΠΘ).

Ορισμός   περιφερειών  και έδρα Σχολικών Συμβούλων (ΦΕΚ 662/Τ. Β΄/1983).  Καθορισμός  σχολείων των περιφερειών των Σχολικών Συμβούλων (ΦΕΚ 606/Τ. Β΄/2001).  Καθορισμός  έδρας Γραφείων Πρωτ. Εκπ/σης (ΦΕΚ 568/Τ. Β΄/1986).
ΝΟΜΟΣ   1566/1985  (ΦΕΚ 167_Τ. Α΄_ 30-9-1985). ΝΟΜΟΣ  1566/1985    (Με τροποποιήσεις). ΝΟΜΟΣ  2517,  ΦΕΚ160/1997  (Άρθρο 9 , ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΩΡΑΡΙΟ) ΝΟΜΟΣ 2525, ΦΕΚ 188/1997( Ολοήμερα-Διορισμοί ΑΣΕΠ-Αξιολόγηση) ΝΟΜΟΣ   2413  ΦΕΚ 124/1996  (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΣΚ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (Ν.  3027/ΦΕΚ152/2002) 

ΝΟΜΟΣ 3687/2008,  ΦΕΚ159/1-8-2008. (Προϋπηρεσία αναπλ.-ωρομισθ., αιτήσεις παραίτησης  εκπ/κών, διορισμοί εκπ/κών με προϋπηρεσία, προσθήκη δικαιολογητικών εγγραφής στο Δημ.  σχολείο). 


ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   ( ΠΔ 200-201) ΦΕΚ 161/1998)  
Διαβιβαστικό  έγγραφο των  Π.Δ. 200-201 (Φ.3/716/Γ1/825/27-7-98/Υ.Π.Ε.Π.Θ)  Τροποποιητική  Κ.Υ.Α. αύξησης αναλογίας μαθητή/νηπίου ανά δάσκαλο/νηπιαγωγό (   Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ.) ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ  ΑΝΑ  ΔΑΣΚΑΛΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ  (ΦΕΚ1507/Β΄/2006)  Αλλαγή   Βιβλίου Μητρώου και Προόδου και αλφαβητικού ευρετηρίου (Φ.6/257/57900/19-5-2010/ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.)

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ,  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  (Φ.82215/18303/9-7-2013/  ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ    (Φ.6/320/58038/Γ1/23-5-2012)
Τήρηση διατάξεων  (σχολικές περιφέρειες-ζώνες) σχετικά με τις εγγραφές μαθητών. (Φ.6/509/127124/Γ1/12-10-2010)   Δικαιολογητικά  εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου (άρθρο 7,  Π.Δ. 201/1998 &  προσθήκη επιπλέον δικαιολογητικών άρθρο 27, Ν. 3687/2008)  – Μετεγγραφές.  Δικαιολογητικά  εγγραφής νηπίων και διαδικασία εγγραφής (άρθρο 7, Π.Δ. 200/1998).

Πιστοποιητικά  ιατρικών εξετάσεων για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο & στο Δημ. Σχολείο    και Α.Δ.Υ.  (Φ.6/261/44789/Γ1/23-4-2012/ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.)

ΕΝΤΥΠΟ  ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (2013) ΑΤΟΜΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  (Υ.Α.58410/Γ4/14-6-2013, ΦΕΚ 859/Τ΄Β΄/23-6-2005) Διευκρινήσεις για το Α. Δ. Υ. ( 47671/Γ4/15-5-2006/ΥΠΕΠΘ)  Εγκύκλιος  ΥΠΑΙΘΠΑ  για χορήγηση Πιστ. Υγ. για εγγραφές μαθητών στην Π.Ε. και  συμπλήρωση Α.Δ.Υ. (Φ.6/238/41142/Γ1/26-3-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)   Εγκύκλιος  Υπ. Υγείας για την συμπλήρωση του Α.Δ.Υ. (Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013)      Εγκύκλιος  ΕΟΠΥΥ  για την πιστοποίηση Υγείας  Μαθητών και τη συμπλήρωση του ΑΔΥ (16608/11-4-2012/ΕΟΠΠΥ)  Εγκύκλιος  ΕΟΠΥΥ – Συγκρότηση κλιμακίων για χορήγηση Α.Δ.Υ. ( 8498/27-2-2013/ΕΟΠΥΥ)

 Εγγραφές  μαθητών Ρομά (Φ.3/960/102679/γ1/20-8-2010/ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)  Καθιέρωση  κάρτας φοίτησης Ρομά ( 1996)
 Ορισμός  ηλικίας 1ης εγγραφής στο Δημ. Σχολείο και Νηπιαγωγείο ( άρθρο 10/παρ.1α & β/Ν.2327/1995) 


Υποχρεωτική μονοετής φοίτηση νηπίων στο Νηπ/γείο και τιμωρία λόγω παράλειψης εγγραφής(άρθρο  73/παρ. 1, Ν. 3518-ΦΕΚ 272/Α΄/2006). Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία.(Φ.12/602/55872/Γ1/30-5-2007).  Παράλειψη  από γονέα και κηδεμόνα εγγραφής στο Δημ. Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο και ανώτατο  όριο ηλικίας φοίτησης στο Δημ. Σχολείο (παρ.3/άρθρο 2/Ν. 1566_1985) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  ΑΝΩΤΑΤΟ  ΟΡΙΟ   ΗΛΙΚΙΑΣ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧ. (  Φ.6/53/Γ1/226/6-3-2000/ΥΠΕΠΘ).  Παράταση  φοίτησης μαθητών σε Ειδικά   Σχολεία  και  Νηπ/γεία  (άρθρο 8/ παρ.1α/Ν.3699/2008)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ (  120323/Γ2/27-9-2010) Εγγραφές  αλλοδαπών στην Πρωτ. Εκπ/ση (Φ.7/331/75211/Γ1/25-6-2010/ΥΠΠΔΒΜΘ). ΕΓΓΡΑΦΕΣ   ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 40 Ν. 2910/01 (ΦΕΚ 91 Α΄) 


Ρύθμιση  μαθητικών θεμάτων
(απαλλαγή  από το μάθημα των Θρησκευτικών) 133099/Γ2/19-9-2013/Υ.ΑΠΙ.Θ.  Απαλλαγή από το  μάθημα των Θρησκευτικών – Εγγραφές Αλλοδαπών μαθητών ( Εγκύκλιοι : Φ.12/977/109744/Γ1/26-8-2010, 10407/Γ2/4-8-2008 &  91109/Γ2/10-7-2008).

 Πρώιμη  αποχώρηση μαθητών με ειδικές εκπ/κές ανάγκες. (Φ.12/1254/131832/Γ1/20-10-2010)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Π.Δ. 8/1995).  Εγκύκλιος  για την αξιολόγηση-προαγωγή μαθητών (Φ.7/238/Γ1/576/Υ.ΠΕ.Π.Θ./26-4-1995) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  (Π.Δ.  121/1995)  Αξιολόγηση  μαθητών (Φ7/228/Γ1/1561/15-11-1996/Υ.Π.Ε.Π.Θ)  Αξιολόγηση  μαθητών στη 2η Ξένη γλώσσα (Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008)

 Κατατακτήριες,  προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις μαθητών (παρ4,άρθρ.  9, Π.Δ.201/98-άρθρ.2, Π.Δ.121/95,- Εγκ.)   Εξετάσεις απόκτησης  τίτλου Δημ. Σχ.- Έντυπο τίτλου (ΦΕΚ 1597/τ΄Β΄/2006)

 Εξέταση μαθητών με  σύνθετες γνωστικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης,  παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας, κ.α. (ΦΕΚ  262/Β΄/2011_Υ.Α.  11586/Γ6/28-1-2011) 
ΑΡΓΙΕΣ –  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 

 Σχολικές  διδακτικές επισκέψεις (Υ.Α. Φ.12/752/Γ1/866/19-8-1998,  ΦΕΚ  954/Β΄7-9-1998 Συμμετοχή  εκπ/κών σε εορτασμούς και σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες ( Φ.3/865/Γ1/1133/9-10-1997)

Ασφαλής   μεταφορά  μαθητών με λεωφορεία  (Φ.9/48/12042/Γ1/3-2-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ). Μετακινήσεις  εκπ/κών και μαθητών στο εξωτερικό (εκπ/κές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, κ.α. 2009)
Παρακολούθηση  θεαμάτων (
110409/Γ7/23-9-2011/Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)  Αναρτήσεις  πληροφοριών για θεάματα και εκπ/κά προγράμματα, e-yliko (120179/Γ7/21-10-2011/Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

Παρακολούθηση  θεαμάτων,  (116691/Γ7/20-9-2010).  Διευκρινήσεις  σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων.(123196/Γ7/4-10-201Ο)  Παρακολούθηση εγκεκριμένων θεαμάτων. (22-11-2007)

 Επιλογή  σημαιοφόρων-παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων ( Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011)  Διευκρινιστική  εγκύκλιος για επιλογή σημαιοφόρων-παραστατών (Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011) Επιλογή σημαιοφόρων-παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης  στεφάνων ( Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ( συγκεντρωμένες εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ). Διευκρίνηση σχετικά με την επιλογή σημαιοφόρων  (Φ.10/306/1088448/Γ1/19-10-2006).  Γνωμοδότηση  Νομ. Συμβουλίου του Κράτους για την επιλογή των σημαιοφόρων.   Νόμος 2327, ΦΕΚ  156/Α΄/31-7-1995.   Ίδρυση Ε.ΣΥ.Π. ,Κ.Ε.Ε., ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., Ι.Δ.ΕΚ.Ε., ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ  Δ.Δ.Ε.,  φοίτηση στα Νηπ/γεία,   ηλικία εγγραφής μαθητών στην Ά τάξη και νηπίων (άρθρο 10/παρ. 1). 


 ΑΠΩΛΕΙΑ  ΤΙΤΛΩΝ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ
Αντιστοιχία  τίτλων αλλοδαπής (Φ.815.4/764/149034/Ζ1/8-12-2008)

 Απόκτηση  Ελληνικής Ιθαγένειας μετά από πιστοποίηση 6ετούς επιτυχούς παρακολούθησης σε  ελληνικό σχολείο. ( 86399/Γ2/16-7-2010/ΥΠ.ΠΔ.Β.Μ.Θ.)

 Επιμέλεια  μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση, (Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010)

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Είσοδος Μ.Μ.Ε. στα σχολεία Διακίνηση  υλικού (ανακοινώσεις, προσκλήσεις) από ιδιώτες – φορείς. Αντιμετώπιση  ενδοοικογενειακής βίας, (73444/6-7-2007/ΥΠΕΠΘ). Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου (Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010)

 Μεταφορά  σχολικής τσάντας (Φ.7/531/129567/15-10-2010/Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ)

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΦΕΚ 1139/τ΄Β΄/23-8-2006)  ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕ  ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΦΕΚ1420/Τ΄Β΄/8-8-2007).  ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   ΦΕΚ 43/2000  Συμπλήρωση  ωραρίου-υπερωρίες (Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007/ΥΠΕΠΘ).  Ανάθεση  Υπερωριών (1ώρα – 5ώρες και 6ώρες – 10 ώρες) σε μονίμους, αναπληρωτές,  ωρομισθίους (Φ.361.1/953/146655/Δ1/19-12-2007/ΥΠΕΠΘ)  Συμπλήρωση  ωραρίου Εκπ/κών Ειδικοτήτων  σε άλλη βαθμίδα Εκπ/σης και εκπ/κών σε  δυσπρόσιτα – θέματα εκπ/κών Μουσικής (Ν. 3475/2006, άρθρα 20,21/ΦΕΚ.146/΄Α΄/2006). 

Ανώτατο  όριο ανάθεσης υπερωριών σε εκπ/κούς  (146161/ΙΒ/20-12-2011/Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)  Διευκρίνηση  για τις απαλλαγές των πολυτέκνων. ( 139629/Δ1/10-11-2009)  Απαλλαγή πολυτέκνων εκπ/κών από εξωδιδακτικές εργασίες. (Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008).

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ  – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ μαθητών – νηπίων (Νομοθεσία)

 Εργασιακό  ωράριο εκπ/κών-έκτακτη αναπλήρωση εκπ/κού (Φ.12/456/Γ1/567/18-5-1996/Υ.Π.Ε.Π.Θ.) ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΤΩΝ  ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Άρθρο 9/Ν.2517/1997)  Ωράριο  Εκπ/κών που έχουν την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες (  Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-2008).     Μείωση  ωραρίου υπαλλήλων με 67% αναπηρία των ιδίων ή των τέκνων τους ( Ν. 3731/άρθρο  30/ παρ. 8/2008).      Προϋπηρεσία για μείωση διδακτικού ωραρίου εκπ/κών ( Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010)

 Συμμετοχή  εκπ/κού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες  (Φ.3/865/Γ1/1133/9-10-1997/ΥΠΕΠΘ)                              Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων σε Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς (Υ.Α.  Φ.12/1051/81685/Γ1/20-7-2007) 


 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής – Φροντ. Τμημ.
( Φ.10/20/Γ1/708/7-9-1999, ΦΕΚ 1789/Α΄/28-9-1999) Λειτουργία τάξεων  Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.1/506/90851/Γ1/7-9-04/ΥΠ.Ε.Π.Θ.)  ΒΙΒΛΙΑ  ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (2008-09).  Προγράμματα  ένταξης Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας  σύστημα. (2009)

ΕΝΤΑΞΗ  ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ( Υ.Α. Γ1/377/865/18-9-1992/ ΦΕΚ 577 τ.  Β΄/1992) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεσμός, Περιεχόμενο, Υλοποίηση – Υ.Α.  Γ2/486/28-8-1992/ΦΕΚ 629 τ. Β΄/1992)
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ( ΦΕΚ 917 Τ΄Β΄/2001) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 917/2001  ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (ΦΕΚ 957/Τ΄Β΄ 2002) ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ  ( ΦΕΚ.1280/Τ. Β΄/2005/-ΥΑ.Φ.12.1/545/8512/Γ1/31-8-2005) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΔΗΜ.  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ. ΟΛΟΗΜ. (ΦΕΚ 1325/Τ΄Β΄/2003).    Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας  στην Γ΄τάξη – Πρόγραμμα σπουδών Νέες Τεχνολογίες στην εκπ/ση του ολοήμερου  σχολείου – Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του ολοήμερου(ΦΕΚ 1325/ΤΒ΄/2003 Επέκταση διδασκαλίας 2ης ξένης γλώσσας στο Δημ. Σχολείο (1-06-2006).   ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Δ.  462/ΦΕΚ 171/Τ. Α΄/11-11-1991) 

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   (ελάχιστος  αριθμός μαθητών για:  Τ.Ε. ,ΆΡΘΡ. 6,  Ειδ. Δημ. Σχ. αρθρ. 8 & 10,  Παράλληλη στήριξη, κατ΄ οίκον διδασκαλία: άρθρ.6, Διοίκηση ΣΜΕΑΕ άρθρ. 10)    (  Ν.3699/2008, ΦΕΚ 199/Α΄/20 08)

Διευκρινήσεις  Ν. 3699/2008 από τον Σχολ. Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής (εγκ. 12/31-10-2008/αρ. πρωτ.  183)     

 ΠΕΡΙ  ΕΙΔΙΚΗΣ   ΑΓΩΓΗΣ  ( Ν. 1143/1981, ΦΕΚ 80/Α΄/1981)  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Δ. 603,ΦΕΚ 117/1982). ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ –  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΣΜΕΑ,  ΩΡΑΡΙΟ  ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤ. ΚΔΑΥ,  (ΦΕΚ  449/Τ΄Β/2007). ΙΔΡΥΣΗ ΣΜΕΑ – ΚΔΑΥ    (Ν. 2817- ΦΕΚ 78/2000) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑY (FEK 1503/B’/2001) Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις Σ.Μ.Ε.Α. (ΦΕΚ.2105/τ. Β΄/30-10-2007) ΕΝΤΑΞΗ ,ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΜΕΑ ( ΦΕΚ 1319 Β΄/2002)  Καθορισμός  τρόπου παροχής εκπ/σης στο σπίτι (ΦΕΚ 1356/Β΄/2002)

 Αντιμετώπιση  μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Φ.3/527/89125/Γ1/3-9-2004/ΥΠΕΠΘ)   Διαγνωστικοί,  αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς (Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (153506/Γ6/3-12-2010/Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)) ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΚΠ/ΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (N.3699/2008,άρθρο  6).  Ειδικότερα  θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη,  στήριξη με ειδικό  εκπαιδευτικό προσωπικό  και διδασκαλία στο σπίτι (25-8-2009). 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Ν.682/77, ΦΕΚ 244/Τ.Α΄/ 1977)  ΘΕΜΑΤΑ, 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (αντικαταστάσεις άρθρων Ν. 3467 επιλογής  στελεχών) – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔ. &  ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (Ν.3577 ΦΕΚ130/2007) 

Ρυθμίσεις  για εργαζομένους με  συμβάσεις έργου αορίστου χρόνου (Π.Δ. 164_2004)  Καθορισμός αμοιβών καθαριστριών με  σύμβαση μίσθωσης έργου (  Υ.Α. 2/51692/4-9-2007).  Καθορισμός  αμοιβών καθαριστριών  με σύμβαση μίσθωσης έργου Υ.Α. 2/18254/22/3-4-2008).  Χρηματοδότηση Σχ. Επιτροπών για τις αμοιβές καθαριστριών  με σύμβαση μίσθωσης έργου(   Υ.Α.  95873/Δ4/5-9-2007).   Καθορισμός  ωραρίου καθαριστριών ΙΔΑΧ ( ΦΕΚ 932/Τ. Β΄/21-5-2008)
Τροποποιητική Κ.Υ.Α.  της  64321/Δ4/16-5-2008Κ.Υ.Α. ( 125067/Δ4/6-10-2010). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ  (Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-2008, ΦΕΚ 1003/2008). ΚΑΝΟΝΕΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Υ.Α. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ. 93828 ,ΦΕΚ 1183/2006) Κανόνες  Υγιεινής και καθορισμός προϊόντων σχολικών κυλικείων (ΦΕΚ 563/1998) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΦΕΚ 242/2004) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 242/2004 (ΦΕΚ 926/2004) 


Διευκρινιστική  εγκύκλιος σχετική με την Υ.Α./Υ1γ/ΓΠ οικ/93828/2006(ΦΕΚ 1183/2006) ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΥΛΙΚΕΊΩΝ  -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (29405/Δ4/13-3-2007/ΥΠΕΠΘ) Διευκρινήσεις για το  μίσθωμα των κυλικείων (16-1-2008) 


Εκκαθάριση αρχείων Δημοσίων Υπηρεσιών (  Π.Δ. 162/1979 & Π.Δ. 87/1981)  ΕΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΌΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΒΑΘΜΟΙ – Μ.Κ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,  ΕΦΕΔΡΕΙΑ (Ν.4024, ΦΕΚ  226/Α΄/27-10-2011)
Επίδομα θέσης ευθύνης Δ/ντή Δημ. Σχολείου βάσει του  αριθμού τμημάτων των σχολικών μονάδων (2/21702/0022/8-6-2012/Γ.Λ.Κ.) Προσδιορισμός τμημάτων για καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης των  Δ/ντών και Υποδ/ντών  (Φ.361.22/25101/Δ1/25-2-2013)
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. (Ν. 3833, ΦΕΚ  40/Α/15-3-2010). Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού  στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. ΜΝΗΜΟΝΙΟ  (N. 3485, ΦΕΚ 65/Τ. Α΄/6-5-2010)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 2470 ΦΕΚ 40/1997) Νόμος  3205/2003- Νέο μισθολόγιο ( άρθρο 17- αποζημίωση μελών σχ. επιτροπών) ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (οδηγίες εφαρμογής Ν.3205/2003  ΦΕΚ 297/2003) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ 3234 ΦΕΚ 52/2004) ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Ν. 2685  ΦΕΚ 35/99) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  (Ν. 2606/ΑΡΘΡΟ20/ΦΕΚ  89/1998)  ΑΥΞΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ 2007 (Ν. 3620/2007, ΦΕΚ. 276/τ΄Α΄/11-12-2007)

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (  966/15-9-2003/ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   ΩΡΑΡΙΟΥ  ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΚΑΙ  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  ( ΥΠΑΙΘΠΑ/34453/ΙΒ/12-3-2013)   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (2/55768/0022/20-2-2009/Γ.Λ.Κ.)  Οδοιπορικά  για Α.Μ.Ω. (e-mail  Y.Π.Δ.Β.Μ.Θ./16-11-2010)  ΝΟΜΟΣ 3027  (ΦΕΚ152/28-6-2002) Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΚ Νόμος 3454/ΦΕΚ75-2006 (Ενίσχυση τρίτεκνων  και πολύτεκνων οικογενειών)  ΑΔΕΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ο.Τ.Α.  (2006).  ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Τ.Α. (Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010)  ΑΔΕΙΕΣ  ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (10-7-2007)  Άδεια  διευκόλυνσης για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνων (Υ.Α.  ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/9-8-2007).  Εγκύκλιος  για άδεια σε εκπ/κούς για συμμετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών τους  συλλόγων, ( Φ.351.5/25/58140/28-5-2010/ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)  Άδεια  για συμμετοχή εκπ/κών σε συνελεύσεις συνδικαλιστικών συλλόγων-2000 (  εγκύκλιοι-νόμοι). 


Άδεια  άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Φ.361.5/4/17155/Δ1/13-2-2009).
Επισκέψεις και πρακτικές  ασκήσεις σε σχολεία Π.Ε.  μετεκπαιδευόμενων σε διδασκαλείο  (Φ.27/1018/111318/Γ1/14-9-2009/  ΥΠ.Ε.Π.Θ.)


ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΦΕΚ 1340/2002  Ρύθμιση  Θεμάτων εκπ/κών, Νόμος 1824 ( ΦΕΚ 296_Α΄_1988). 


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.3194_ΦΕΚ 267/2003) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (Ν.3255 ΦΕΚ 138/2004) ΝΟΜΟΣ 2986 (οργάνωση υπηρ. Α/θμιας- αξιολόγηση-επιμόρφωση)ΦΕΚ  24/2002
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ   (ΠΔ 25  ΦΕΚ 20/2002)
 Ν. 3260/2004, Ρυθμίσεις  θεμάτων διοίκησης και προσλήψεων ( ΦΕΚ 151/Α΄/2004).  Ν. 3467/2006, ΕΠΙΛΟΓΗ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΦΕΚ128/τΑ΄/2006)  ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  (αντικαταστάσεις άρθρων επιλογής στελεχών του Ν. 3467/2006 ) Ν.3577, ΦΕΚ130/2007

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Π.Ε. (ΠΔ 1/2003, ΦΕΚ 1/2003) Σύστημα  επιλογής-αναπλήρωσης προϊσταμένων οργ. μονάδων – Λήξη θητείας μελών  ΠΥΣΠΕ (άρθρο  5, παρ.8)  – Διαδικασία συγκρότησης νέου ΠΥΣΠΕ (άρθρο 6, παρ. 2),  Ν. 3839/29-3-2010,  ΦΕΚ  51/Τ. Β΄/2010

Καθορισμός  τρόπου τήρησης πρακτικών και συνέντευξης υποψηφίων στελεχών Εκπ/σης (Φ.353.1/23/85196/Δ1/14-7-2010,  ΦΕΚ 1085/Β΄/2010) 


Ν.  3848 /2010 (ΦΕΚ 71-Α΄-19-5-2010).  Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και  αξιοκρατίας στην εκπ/ση, (ΑΣΕΠ, Διορισμοί-προσλήψεις εκπ/κών,  προϋπηρεσία-αναπληρωτές, επιλογή στελεχών, Μεταθέσεις-Αποσπάσεις,   Αξιολόγηση σχολ. μονάδων-εκπ/κών, Αλλαγή  διαδικασίας επιλογής μελών  ΠΥΣΠΕ , κ.λ.π.).

 Καθορισμός  διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Δ/ντών και Υποδ/ντών (Υ.Α.  45143/Δ2/13-4-2011, ΦΕΚ 582/Β΄/13-4-2011)

 Ν.  3966 / 2010 (ΦΕΚ  118-Α΄- 24-5-2011). Τροποποιήσεις, καταργήσεις, προσθήκες  διατάξεων στους Νόμους 3848 , 2817, 1566, 2327, 3699, άρθρο 56 : τροποποιήσεις  Ν3699-Θέματα Ειδ. Αγωγής, Ι.Ε.Π., Ι.Τ.Υ.Ε. , Πλαίσιο λειτουργίας Πειραματικών  Σχολείων.
Πλήρωση  κενών και κενούμενων θέσεων Δ/ντών (85212/Δ1/24-7-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), Υποδ/ντών (104022/Δ2/10-9-2012/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).
Διευκρινήσεις για τη διαδικασία πλήρωσης κενούμενων θέσεων στελεχών εκπ/σης (106139/Δ1/30-8-2010/ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) Διαδικασία πλήρωσης κενούμενων θέσεων στελεχών εκπ/σης (Φ.353.1/92/119323/Δ1/  24-9-2010).

Κάλυψη  κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε. και συγκρότηση νέων περιφ. υπηρ.  συμβουλίων (σύμφωνα με το Ν. 3848/2010),( Φ.350/51/87342/Δ1/19-7-2010).

 Περί ορισμού  υποδιευθυντών σχολ. μονάδων ( Φ.361.23/1/5316/Δ1/15-1-2008).  Περί  κενών θέσεων Δ/ντών-Υποδ/ντών σε συνδυασμό με τη φοίτηση στα Διδασκαλεία Δ.  Ε.(14-7-2008).

 Πλήρωση  κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Δημ. Σχολείων, (72078/Δ2//29-6-2010).  Πλήρωση  κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Δημ. Σχολείων, (Φ.361.22/41/90985/Δ1/30-7-2010)  Διευκρινήσεις  για τη διαδικασία πλήρωσης κενών-κενούμενων θέσεων Δ/ντών Δημ. Σχολείων,  (Φ.361.23/6/106758,107572/Δ1/7-9-2010)  Διευκρινήσεις  για τη διαδικασία πλήρωσης κενών – κενούμενων θέσεων δ/ντών – υποδ/ντών σχολ.  μονάδων, προϊσταμένων δημ. σχολ., νηπιαγωγ. (Φ.361.23/7/110794,112094/Δ1/20-9-2010). Σύσταση μιας οργ. θέσης στα  10/θ και άνω  Δημ. Σχολεία ( άρθρο 47/Ν.2413/1996) Σύσταση μιας οργ. θέσης στα 6/θ – 9/θ  Δημ. Σχολεία (Δ4/575/19-8-1997) Σύσταση μιας  επιπλέον οργ. θέσης σε 6/θέσια και άνω Δημ. Σχολεία.  (116008-Δ4/21-10-2003/ΥΠ.Ε.Π.Θ)

 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ( Εγκύκλιοι – σχετική νομοθεσία). 

ΔΙΑΘΕΣΗ   ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ  ( Φ.361.1/412/123280/Δ1/4-10-2010/ΔΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠ./ΥΠ.ΠΔ.Β.Μ.Θ.)

Διευκρινήσεις   εφαρμογής  Ν. 3848/2010  για μεταθέσεις-αποσπάσεις-υπεραριθμίες,  (959951/Δ1/26-5-2010/ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ).
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΕΚΠ/ΚΩΝ (Π.Δ. 50/1996,ΦΕΚ 45/96)

Κατάργηση διατάξεων για υπεραριθμίες παρ.5, άρθρου 13 Ν. 1566/1985 ( άρθρο 8,  παρ. 8, Ν. 2986/2002) 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 50/1996   ( Λειτουργικές  υπεραριθμίες άρθρο 12, παρ. 2/Π.Δ.100/1997,ΦΕΚ 94/97) 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Π.Δ. 50/96 ( Π.Δ. 39/1998, ΦΕΚ 43/98)  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. Διευκρινιστική εγκύκλιος  αποσπάσεων ( Φ.361.271/27/30478/Δ1/21-3-2002).

       ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ Ανάληψη υπηρεσίας – τοποθέτηση( Φ.361.1/261/102472/Δ1/19-8-2010/ΥΠΔΒΜΘ) Συμπληρωματική εγκύκλιος για τοποθέτηση νεοδιόριστων σε  σχέση με τους αποσπασμένους εκπ/κούς ( Φ.361.1/284/104951/Δ1/ 26-8-2010/ΥΠΔΒΜΘ)  Συμπληρωματική διευκρινιστική εγκύκλιος για νεοδιόριστους  (άδειες-ανάληψη υπηρεσίας-επιδόματα-χρόνος υπηρεσίας)  (Φ.361.23/10/120435/Δ1/12-11-2010/ΥΠΔΒΜΘ)

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (2008). ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΦΕΚ 465/2003) Νόμος 3194, ΦΕΚ 267/2003 (Ωρομίσθιοι και αναπλ. εκπ/κοί-θέματα Ειδ.  Αγωγής,Ιδιωτ. εκπ/σης-Διάφορα θέματα) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Ν. 3260/2004) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛ.- ΩΡΟΜΙΣΘ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑ,ΚΔΑΥ,Τ.Ε. 


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΚΑΙ    ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ( Φ.361.1/74/28599/Δ1/12-3-2010).  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΚΑΙ    ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ( Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  (Φ.361.1/566/111195/Δ1/14-9-2009).
Τοποθέτηση  αναπληρωτών (Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006)  N.  2725/1999/ άρθρο 138  ( Πρόσληψη – τοποθέτηση αναπληρωτών).

 Α.Μ.Ω. Γενικά θέματα  Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου (123297/11-11-2010/Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ./ΤΜ.  ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

 Ν. 4024, (ΦΕΚ  226/Α΄/27-10-2011): Βαθμολογική  εξέλιξη υπαλλήλων (άρθρο 7) Προαγωγές υπαλλήλων (άρθρο 8)Προκήρυξη επιλογής Προϊστ. (άρθρο 11). 

ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Ν. 2683/1999,  ΦΕΚ 19/1999 ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛ. ΥΠΑΛΛ. ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. -2007 ( Ν. 3528  ,ΦΕΚ 26/9-2-2007)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.4057/2012, ΦΕΚ 54/Α΄/2012)  ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποχρεωτική  συμμετοχή και διατύπωση γνώμης μελών Πειθαρχικών Συμβουλίων ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ( 2009).

 Ωράριο  εργασίας Διοικ. υπαλλήλων στις υπηρεσίες Πρωτ. Εκπ/σης (53339/Η/17-4-2013) &   Σχετική Νομοθεσία ΩΡΑΡΙΟ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011, ΦΕΚ  1659/Β΄/26-11-2011)

       Υ.ΠΑΙ.Θ.

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΗΣ  ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ν.3488/ΦΕΚ 191 Α΄/11-9-2006)  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ (Ν. 3500/ΦΕΚ232 Α΄/24-10-2006).
ΕΘΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Ν.3149 ΦΕΚ 141/2003)